LiveZilla Live Help

LEARN ENGLISH

اندیشه پارسیان

هر سه  سال علم جهان سه برابر میشود و 80% این علم تولید شده ، به زبان انگلیسی است. یعنی علنا اگر کسی زبان انگلیسی را یاد نداشته باشد ، حداکثر تنها به 20 % دانشی که در جهان هست دسترسی دارد ( گفته شد حداکثر20% اما این امر امکان پذیر نیست. چرا که اون 20 % باقیمانده به تمام زبانها به جز انگلیسی هست. یعنی اسپانیایی، فرانسه و....) و کسی که زبان انگلیسی میداند حداقل به 80% این دانش دسترسی دارد. این حقیقتی هست که اگر کسی بخواهد استفاده ی کامل از اینترنت ببرد و ازآن واقعا استفاده کند باید به زبان انگلیسی مسلط باشد.
این امر نشان میدهد که زبان انگلیسی قرار است همچنان رشد کند و و بیشترو بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.