LiveZilla Live Help

برنامه کلاس های ایتالیایی

ردیف

عنوان کلاس

روزهای تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

تاریخ شروع

تعداد جلسات

هزینه (ريال)

1

کلاس ایتالیایی   Espresso 1 

شنبه و چهارشنبه ها

15:30-17

شنبه 18 آذر 96

20

6/000/000

 

شروع ثبت نام کلاس ایتالیایی Espresso 1 

- زمان تشکیل کلاس : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  17-15:30

- تاریخ شروع کلاس : شنبه 18 آذر ماه 96

- هزینه ترم :  ترم معادل 20 جلسه  و هزینه  6,000,000  ريال می باشد .(هر کتاب طی 2 ترم تدریس می شود).

"موسسه زبان ایتالیایی و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"