LiveZilla Live Help

بخش ششم : اقدامات ضروري پس از اتمام تحصیلات در آلمان

تحصیل و زندگی در کشور آلمان
بخش ششم : اقدامات ضروري پس از اتمام تحصیلات در آلمان

پـس از اتمـام تحـصيلات و پـيش از بازگـشت بـه ايـران بايـستي اقدامات لازم در رابطـه بـا تاييـد مـدرك تحـصيلي اخذ شده انجام گردد . در ايـن قـسمت بـه طـور خلاصـه رونـد ارائـه رسـاله دكتـري بـراي دفاعيـه و اقـدامات ضـروري پس از آن آورده شده است.

جهت دریافت فایل بر روی لینک ذیل کلیک نمایید :

Study in Germany