LiveZilla Live Help

Start a family

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

Start a family

این عبارت بر خلاف ظاهرش به معنی تشکیل خانواده نیست

در زبان انگلیسی این عبارت به معنی تصمیم برای بچه دار شدن است

 

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان