LiveZilla Live Help

برنامه کلاس های روزهای زوج زبان آلمانی

شروع کلاس های زبان آلمانی ترم زوج از تاریخ 19 دی ماه 97 می باشد .

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان

برنامه کلاس های ترم آتی آلمانی - بزرگسالان 

نام استاد

هزینه ( ريال)

تاریخ پایان

تاریخ شروع

ساعت

 جلسه

سطح

ردیف

روز

آقای ابراهیمی

3/400/000

97/12/08 97/10/19 15:30-17:00 20

A1.2/1

1

زوج

آقای تهیدست

6/800/000

17:30-20:30

40

A1.2

فشرده

2

آقای شریفی

3/400/000

17:30-19:00

20

A1.2/2

3

آقای ابراهیمی

6/800/000

17:30-20:30

40

A2.1

فشرده

4

خانم سلیمی

6/800/000 17:30-20:30 40

A2.2

فشرده

5

آقای شریفی

3/400/000 19:00-20:30 20 B1.1/1 6