LiveZilla Live Help

The lions share

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

موسسه زبان و آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان هر روز با عبارات جدید انگلیسی :

عبارت امروز :The lion's share

به معنی : سهم بزرگ و یا بخش عمده ای از چیزی

The lion's share means" major share of something"

 

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان