LiveZilla Live Help

برنامه های بورس

سفارت فرانسه در ایران، هر سال، چندین بورس در زمینه های مختلف اعطا می کند:

بورس های تحصیلی فرانسه

 بورس های کارورزی برای دانشجویان دوره دکتری ادبیات فرانسه، زبانشناسی و آموزش زبان فرانسه

 بورس های کارورزی آموزشی کوتاه مدت برای مدرسین زبان فرانسه