LiveZilla Live Help

آزمون IELTS MOCK

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

آزمون های استاندارد آزمایشی IELTS MOCK  به صورت منظم درجمعه پایان هر ماه  برگزار می شود.

این آزمون ها همراه تجزیه و تحلیل تک تک شرکت کنندگان خواهد بود به نحوی که افراد می توانند بر اساس آن نسبت به بهبود وضعیت خود اقدام نمایند .